The website supports Exploer 11 and up

יום עיון לעוזרים משפטיים

שותפים: מכון עוזמ"ת
מטרה: להציג את מאפייניהם של ילדים נפגעי התעללות והזנחה ואת גורמי הסיכון הטמונים בחשיפה לאלימות, את ההשפעות ההרסניות של החשיפה המתמשכת לאלימות במשפחה, גם אם הילד עצמו לא היה קורבן לאלימות זו; להוביל להבנת המנגנונים של טראומה ושל פוסט-טראומה ולהכרת עולמם של ילדים החשופים לאלימות
קהל יעד: עוזרים משפטיים של שופטי נוער

מס' מפגשים: 1
מס' משתתפים: 30

מיקום: בית אפל