The website supports Exploer 11 and up

מרכזי הגנה

מכון חרוב מסייע למרכזי ההגנה בלמידה במספר מישורים: הדרכה פרטנית, הדרכה קבוצתית לעובדי המרכז וימי הכשרה לכלל עובדי המרכזים יחד.

כל מרכז מקבל סל תקציבי להדרכה הכוללת הדרכה פרטנית לעובדי המרכז, הדרכה פרטנית למנהל המרכז וכן הדרכה קבוצתית לכלל העובדים בו כאשר כל מנהל מחליט על תמהיל התכנים הרצוי לו.

הדרכות בשנת 2017:


 

מנהלי מרכזי הגנה

שותפים: שירות ילד ונוער במשרד הרווחה

רקע ומטרה: קבוצת מנהלי מרכזי ההגנה משמשת מרחב להשראה וללמידה של עמיתים ממגוון התנסויות ורב תרבותיות; קבוצת ייעוץ, הכוונה ותמיכה, יצירת יחד ותחושת שייכות.

קהל יעד: מנהלי מרכזי ההגנה

מס' מפגשים: 9

מס' משתתפים: 8

מיקום: רמת גן (מיד"א אשלים)


 

קבוצת עו"סים לחוק הנוער – מרכזי ההגנה

שותפים: שירות ילד ונוער, משרד הרווחה

רקע ומטרה: עוסי"ם לחוק הנוער עובדים כל אחד במסגרת מרכז ההגנה שלו ומתמודדים עם אתגרים מקצועיים ורגשיים קשים; קבוצה זו נותנת מרחב ללמידה, להיוועצות וליצירת קבוצת עמיתים לדיון על מקרים ועל אתגרים מקצועיים

קהל יעד: עו"סים לחוק הנוער העובדים במרכזי ההגנה

מס' מפגשים: 10

מס' משתתפים: 12

מיקום: רמת גן (מיד"א אשלים)


 

מרכזי הגנה – שולחנות עגולים 1 ו-2

שותפים: משרד הרווחה, המשרד לביטחון פנים, משרד הבריאות, משרד המשפטים, משטרת ישראל

רקע ומטרה:  וועדת ההיגוי הארצית של מרכזי ההגנה, המורכבת מנציגי המשרדים השונים, נציגי העמותות השותפות ונציגת מרכזי ההגנה, גיבשו נוהל, כל אחד בתחום עיסוקו; נוהל זה, הנתון בשלב מתקדם של כתיבתו, הובא לדיון בימי למידה אלה ויגובש סופית לכדי נוהל אחיד ומחייב

קהל יעד: עובדי מרכזי ההגנה, מפקחים מכל המשרדים ברמה המחוזית והארצית

מס' מפגשים: 2

מס' משתתפים: 200

מיקום: רמת גן


 

מנהלי מרכזי ההגנה

רקע ומטרה: קבוצת המנהלים של מרכזי ההגנה משמשת מרחב להשראה וללמידה של עמיתים ממגוון התנסויות ורב תרבותיות; קבוצת ייעוץ, הכוונה ותמיכה, יצירת יחד ותחושת שייכות

קהל יעד: מנהלי מרכזי ההגנה

מס' מפגשים: 12

מס' משתתפים: 8

מיקום: מיד"א אשלים, רמת גן


 

 

סדנת פוטותרפיה לעובדי מרכזי ההגנה

מטרה: סדנא לאנשי המקצוע, שעוסקת במכלול הנושאים והאתגרים בחיי הארגון ואנשי המקצוע בדרך יצירתית, מבעד לעדשת המצלמה; התכנית היא משאב אחד מרבים המושקעים בכל מרכז בנפרד בכל שנה.

קהל יעד: עובדי מרכזי ההגנה

מס' מפגשים: 1 לכל מרכז

מס' משתתפים: 10 בכל מרכז

מיקום: במקומות שונים בארץ