The website supports Exploer 11 and up

סמינר רבני אירופה בסופיה, בולגריה

7-5 בנובמבר 2018        

שותפים: ועידת רבני אירופה

רקע ומטרה: אחד מתפקידי הרב, בחו"ל וגם בארץ – נוסף על היותו סמכות בנושאי כשרות, הלכה וצביון דתי – הוא להיות מנהיג רוחני של קהילתו. מתוקף מעמדו זה מופנות אליו שאלות ובקשות רבות לייעוץ במכלול נושאים אישיים, ובהם גם מצבי משבר משפחתיים. לדאבוננו, בקהילות רבות מתמודדים עם מצבים שבהם מתרחשת התעללות או פגיעה בילדים על-ידי פוגע מתוך הקהילה או מחוצה לה. כדי לחזק את מעמדו של הרב כמנהיג קהילה ולתת בידיו כלים להגברת חוסנה של הקהילה והמוגנות שלה, נרקם שיתוף פעולה בין מכון חרוב לאיגוד רבני אירופה ונבנה הסמינר הזה.

קהל יעד: רבני קהילות באירופה

מספר משתתפים:  18

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.