The website supports Exploer 11 and up

התעללות והזנחת ילדים – היבטים רב-מקצועיים | 2021

קורס אבני פינה של ביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

התחום של התעללות בילדים התפתח לאורך השנים וידע שינויים מרחיקי לכת. ההבנה כי ילדים בסיכון אינם מיעוט וכי מדובר בתופעה רחבה יותר משהיה מקובל לחשוב בעבר, הובילה לפיתוח כלי אבחון והתערבות ולשינויים בזירות של חקיקה ומדיניות. ייחודו של הקורס הנוכחי הוא בראייה רב מקצועית על התופעה תוך התמקדות בהיבטים רגשיים, חברתיים ומשפטיים של התופעה.

הקורס הנוכחי יתמקד בהיכרות עם התופעה של ילדים נפגעי התעללות והזנחה, הסטודנטים יחשפו להגדרות היסוד בתחום, למאפייני התופעה, להיבטים אפידמיולוגיים ואטיולוגיים של התופעה וכן להשלכותיה על היבטים שונים בחייהם של ילדים. עוד יציג הקורס בפני הסטודנטים את מערך המענים הטיפוליים והמשפטיים לילדים נפגעי התעללות והזנחה.

 

להורדת סילבוס הקורס

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.