The website supports Exploer 11 and up

התעללות והזנחת קטינים – היבטים קרימינולוגיים משפטיים וטיפוליים | 2021

קורס לסטודנטים בחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית.

 

המחקר בתחום ההתעללות בילדים התפתח לאורך השנים וידע שינויים מרחיקי לכת. ההבנה כי ילדים בסיכון אינם מיעוט וכי מדובר בתופעה רחבה יותר משהיה מקובל לחשוב בעבר, הובילה לפיתוח כלים לאבחון וטיפול, כמו גם לשינוי חקיקתי נרחב. ייחודו של הקורס הנוכחי הוא בראייה המשלבת פרספקטיבה קרימינולוגית, משפטית וטיפולית.

הקורס הנוכחי יתמקד בהיכרות עם התופעה של ילדים נפגעי התעללות והזנחה. הסטודנטים יחשפו להגדרות היסוד בתחום, למאפייני התופעה, האטיולוגיה שלה וביטויה השונים. עוד יציג הקורס בפני הסטודנטים את המאפיינים של פוגעים מינית בקרב קטינים ואת מערך המענים הטיפוליים, השיקומיים והמשפטיים לילדים.

 

להורדת סילבוס הקורס

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.