The website supports Exploer 11 and up

ילדים נפגעי התעללות והזנחה – היבטים תזונתיים | 2021

קורס בחוג לתזונה באוניברסיטה העברית

 

התעללות והזנחה בילדים הינה תופעה נרחבת חוצת גבולות ותרבויות, אשר לה השלכות נרחבות על התפתחותם וחייהם של ילדים. תזונאים פוגשים ילדים והורים בצמתים משמעותיים ויוצרים עימם קשר משמעותי, בין הילדים הללו ישנם גם ילדים נפגעי התעללות והזנחה. מאחר והספרות מצביעה על קשרים בין הפרעות אכילה והתעללות והזנחה בילדים, חשוב עוד יותר לתת בידי תזונאים לעתיד כלים לאיתור, לאיבחון ולטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה.

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים לתזונה ידע וכלים לאיתור, איבחון וטיפול בילדים נפגעי התעללות והזנחה.

 

להורדת סילבוס הקורס

המערכת בפעולה, אין לסגור את הדפדפן עד להצגת אישור ההרשמה באתר.